جمعیت ایران

براساس نتایج به دست آمده از سرشماری ملی سال 1385، جمعیت کشور 70 میلیون و 472 هزار و 846 نفر اعلام شد، این میزان در سال 75 حدود 60 میلیون و 55 هزار و 488 نفر بوده و بدین ترتیب سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.

نرخ رشد جمعیت در دهه 75، 96/1 درصد بوده که در دهه 85 به 61/1 درصد رسیده است، بدین ترتیب نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه گذشته 35/0 درصد کاهش یافته است. 

کم جمعیت ترین استان کشور در سال 75 را ایلام با 475 هزار نفر بوده است . کم جمعیت‌ترین استان کشور در سال 85 نیز ایلام با 545 هزار نفر بوده است.

از سوی دیگر پرجمعیت‌ترین استان کشور در سال‌های 75 و 85 استان تهران به ترتیب با 10 میلیون و 343 هزار نفر و 13 میلیون و 413 هزار نفر جمعیت بوده است.

بدین ترتیب در مدت 10 سال گذشته سه میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.

جمعیت شهری کشور را 48 میلیون و 245 هزار و 75 نفر میباشد و این جمعیت در سال 75، 36 میلیون و817 هزار و 789 نفر بوده است. در عین حال مشخص شد جمعیت روستایی در سال 85، 22 میلیون و 227 هزار و 771 نفر است این جمعیت در سال 75، 23 میلیون و 237 هزار و 699 نفر بود. کاهش جمعیت روستایی به این معناست که روستاییان طی 10 سال گذشته به شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند یا تعدادی روستا به شهر تبدیل شده‌اند.

خانوار در سال75 به میزان 8/4 بود که در سال 85 به 03/4 کاهش یافته است. این آمار بدان معنی است که میزان جمعیت در یک خانوار کاهش یافته است.

تعداد خانوار‌های کشور را در سال 85 ، 17 میلیون و 495 هزار و 646 خانوار میباشد و تعداد خانوار‌ها در سال 75 به 12 میلیون و 398 هزار و 235 خانوار بوده است. از سوی دیگر 15 میلیون و 972 هزار و 61 واحد مسکونی در سال 85 در کشور وجود دارد که تعداد آن‌ها در سال 75، 10 میلیون و 770 هزار و 112 واحد بوده است. نسبت خانوار به واحد مسکونی در سال 85، 09/1 و در سال 75، 15/1 بوده است.

 نرخ باسوادی در سال 75 را 51/79 درصد و در سال 85 61/84 درصد از کل جمعیت میباشد و بدین ترتیب وضعیت باسوادی نسبت به گذشته پنج درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر هرم سنی در سال 75 نشان می‌دهد که بیشترین جمعیت کشور را افراد 10 تا 14 ساله با 9 میلیون نفر تشکیل داده‌اند که در سال 85 نیز بیشترین جمعیت را افراد 20 تا 24 ساله با همان میزان تشکیل داده‌اند.

ایران ویژ

/ 0 نظر / 25 بازدید